انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

خبرنامه انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

دسته خبرنامه انجمن صنفی مترجمان شهر تهران.

دعوت به سومين جشن ملي مترجمان

عرض ادب و احترام
قدم‌رنجه فرمایید٬ تشریف بیاورید و شادِمان کنید.
روابط عمومي انجمن صنفي مترجمان

خبرنامه انجمن صنفی مترجمان شهر تهران - ۱۸-۹-۱۳۹۵