انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

فرم پيش‌ثبت‌نام «كارگاه آموزشی ترجمۀ همزمان (دورۀ عمومي)»