انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محبوبه غریبی

مشخصات

نام: 
محبوبه
نام خانوادگی: 
غریبی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۲۸