انجمن صنفی مترجمان استان تهران

پرستو توکلی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
پرستو
نام خانوادگی: 
توکلی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۸۱۵