انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دیاکو ابراهیمی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
دیاکو
نام خانوادگی: 
ابراهیمی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۲۰۲۲