انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرم درخواست طرح حمایت از ترجمه‌اولي‌ها

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در راستای وظایف حمایتی خود اقدام به طراحی و اجرای طرح حمایت از ترجمه‌اولی‌ها، مترجمان اهل قلم و بومی‌سازی مطالعات ترجمه نموده است. مترجمان علاقمند به بهره برداری از مزایای این طرح می توانند پس ازمطالعه آیین‌نامه، طرح درخواست خود را درقالب فرم ذیل ارائه نمایند؛ خاطرنشان می‌سازد عضویت در انجمن و ارائه کد مترجمی الزامیست؛ متقاضیان محترم می‌توانند آخرین وضعیت درخواست خودرا از طریق جدول در خواست های طرح حمایت از ترجمه اولی ها، مترجمان اهل قلم و بومی سازی مطالعات ترجمه پیگیری نمایند.