انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرم نظرسنجی كميسيون آموزش

خواهشمند است با تكميل اين پرسشنامه و ارائه‌ی نظرات سازنده خود، ما را در بهبود مستمر فعالیت‌های انجمن ياری فرماييد.

فرم‌های کمیسیون آموزشی
 
۱ شروع ۲ محتوا ۳ مدرس ۴ نحوه‌ی برگزاری ۵ انتقاد و پیشنهاد ۶ پایان