انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نام‌گذاری اماكن فرهنگی به نام مترجمان ایران‌زمین