انجمن صنفی مترجمان استان تهران

زیبا گنجی

Real name: 

مشخصات

نام: 
زیبا
نام خانوادگی: 
گنجی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1539