انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

اعضای اصلی انجمن

حسین رسولی
کد مترجمی:
۱۷۰۲
شبنم محمدي ماجد
کد مترجمی:
۱۷۰۱
ُسید ایمان علوی لواسانی
کد مترجمی:
۱۷۰۰
زهرا حکیمی شاهرودی
کد مترجمی:
۱۶۹۹
نرگس کنگرلو
کد مترجمی:
۱۶۹۸
آناهیتا شجاعی
کد مترجمی:
۱۶۹۷
علیرضا کاظمی نیا
کد مترجمی:
۱۶۹۵
فائزه مسعودی فر
کد مترجمی:
۱۶۹۶
دنیا بیکی
کد مترجمی:
۱۶۹۴
آرزو ابره دری
کد مترجمی:
۱۶۹۳
محمد یوسفی ولی آباد
کد مترجمی:
۱۶۹۲
سمیه گنجی اردستانی
کد مترجمی:
۱۶۹۰
ربرت شمیان
کد مترجمی:
۱۶۸۹
زهره تختی نژاد
کد مترجمی:
۱۶۸۸
مادح اسعدی
کد مترجمی:
۱۶۹۱
سیده حوا میرمحمدیان
کد مترجمی:
۱۶۸۷
لیلا حیدری
کد مترجمی:
۱۶۸۶
الناز طالبیان
کد مترجمی:
۱۶۸۵
نفیسه صالحی
کد مترجمی:
۱۶۸۴
مهناز حسن زاده
کد مترجمی:
۱۶۸۳