انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سیده سارا امینی

مشخصات

سیده سارا امینی- مدیر ترجمه پژوهان اروند
نام: 
سیده سارا
نام خانوادگی: 
امینی
رشته تحصیلی: 
مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
1559