انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آیدا طالبی اسکندری شاد

مشخصات

نام: 
آیدا
نام خانوادگی: 
طالبی اسکندری شاد
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات اسپانیایی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1852