انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مکیه سالمی

مشخصات

نام: 
مکیه
نام خانوادگی: 
سالمی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زیان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
2021