انجمن صنفی مترجمان استان تهران

تجلیل و سخنرانی استاد غلامحسین سالمی در چهارمین جشن ملی مترجمان