انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای افتخاری انجمن

محمود بهفروزی
کد مترجمی:
1973
محبوبه نجف خانی
کد مترجمی:
1965
صدرالدین زاهد
کد مترجمی:
کد مترجمی:
1709
نجمه شبيري
کد مترجمی:
1517
محمدرضا دهشیری
کد مترجمی:
1505
رضا قیصریه
کد مترجمی:
1494
کوروش صفوی
کد مترجمی:
1479
فرزانه فرحزاد
کد مترجمی:
1458
حسین پاینده
کد مترجمی:
1457
محدعلی آذرشب
کد مترجمی:
1456
مهشید نونهالی
کد مترجمی:
1450
فریده مهدوی دامغانی
کد مترجمی:
1451
موسی بیدج
موسی بیدج
کد مترجمی:
1413
غلامرضا امامی
کد مترجمی:
1440
فرزانه اعظم لطفی
کد مترجمی:
1430
سید سعید فیروز آبادی
کد مترجمی:
1410