انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای افتخاری انجمن

محمود بهفروزی
کد مترجمی:
۱۹۷۳
محبوبه نجف خانی
کد مترجمی:
۱۹۶۵
صدرالدین زاهد
کد مترجمی:
کد مترجمی:
۱۷۰۹
نجمه شبيري
کد مترجمی:
۱۵۱۷
محمدرضا دهشیری
کد مترجمی:
۱۵۰۵
رضا قیصریه
کد مترجمی:
۱۴۹۴
کوروش صفوی
کد مترجمی:
۱۴۷۹
فرزانه فرحزاد
کد مترجمی:
۱۴۵۸
حسین پاینده
کد مترجمی:
۱۴۵۷
محدعلی آذرشب
کد مترجمی:
۱۴۵۶
مهشید نونهالی
کد مترجمی:
۱۴۵۰
فریده مهدوی دامغانی
کد مترجمی:
۱۴۵۱
موسی بیدج
موسی بیدج
کد مترجمی:
۱۴۱۳
غلامرضا امامی
کد مترجمی:
۱۴۴۰
فرزانه اعظم لطفی
کد مترجمی:
۱۴۳۰
سید سعید فیروز آبادی
کد مترجمی:
۱۴۱۰