انجمن صنفی مترجمان استان تهران

Internationa Translation Award Translation Industry