انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

فاطمه باقری
کد مترجمی:
1774
فریده علیرضائی
کد مترجمی:
1773
مینا دهاقین
کد مترجمی:
1772
فروغ مکاریان
کد مترجمی:
1771
کد مترجمی:
1770
ابراهیم گل آور
کد مترجمی:
1769
بهداد فهیمی
کد مترجمی:
1768
فاطمه قربانی
کد مترجمی:
1767
حسین برزگر جهانی
کد مترجمی:
1765
نفيسه رجائي
کد مترجمی:
1763
ستاره بابایی
ستاره بابایی
کد مترجمی:
1761
سید حسین ساعتی
کد مترجمی:
1762
لیلا شادمانی
کد مترجمی:
1760
کد مترجمی:
1758
کد مترجمی:
1757
اعظم ترکیان
کد مترجمی:
1755
مریم پهلوانی
کد مترجمی:
1754
فاطمه همتیان
کد مترجمی:
1753
نازیلا محبی
کد مترجمی:
1752
عاطفه حمزوی نژاد مقدم
کد مترجمی:
1751