انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

مریم خراسانی
کد مترجمی:
۱۹۸۴
عاطفه سیدعربی
کد مترجمی:
۱۹۸۳
نیلوفر عکاف زاده
کد مترجمی:
۱۹۸۲
محمود جولایی
کد مترجمی:
۱۹۸۱
مهتا کریم پور نطنزی
کد مترجمی:
۱۹۸۰
اکرم شفیعی
کد مترجمی:
۱۹۷۹
مرجان ایروان
کد مترجمی:
۱۹۷۸
حسین رسول پور
کد مترجمی:
۱۹۷۷
زهرا زرگری
کد مترجمی:
۱۹۷۶
رعنا موقعی
کد مترجمی:
۱۹۷۵
فهیمه فتحی
کد مترجمی:
۱۹۷۴
شیما آبیاری
کد مترجمی:
۱۹۷۱
کد مترجمی:
۱۹۷۰
کد مترجمی:
۱۹۶۹
سید حسین شایگان
کد مترجمی:
۱۹۶۸
ماندانا حیدریان
کد مترجمی:
۱۹۶۷
کد مترجمی:
۱۹۶۶
محبوبه نجف خانی
کد مترجمی:
۱۹۶۵
سیما ایرانخواه
کد مترجمی:
۱۹۶۴
مریم فتحی
کد مترجمی:
۱۹۶۳