انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

سیما شادپرور
کد مترجمی:
1625
فرانک نیکوفرصت
کد مترجمی:
1624
کد مترجمی:
1623
عليرضا خان‌جان
کد مترجمی:
1622
کد مترجمی:
1620
فاطمه عابدین
کد مترجمی:
1619
اشرف السادات میرزاده- مترجم
کد مترجمی:
1611
آینه
محمد رضا مهم
کد مترجمی:
1610
حسن مهربانی یگانه
کد مترجمی:
1609
المیرا پویامهر
کد مترجمی:
1608
کد مترجمی:
1605
اباذر عباسی بابیانی
کد مترجمی:
1604
مهسا ملوکی
کد مترجمی:
1602
کد مترجمی:
1600
Language, Translation, culture
شکیبا فدایی
کد مترجمی:
1599
کد مترجمی:
1598
کد مترجمی:
1596
کد مترجمی:
1595
الهام جوانشیر آزاد
کد مترجمی:
1594
مريم پورثاني
مريم پورثاني
کد مترجمی:
1591