انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

گیتا سلیمانی
کد مترجمی:
1589
سحر آقازاده دیزج
کد مترجمی:
1588
همایون پایدار
کد مترجمی:
1583
کد مترجمی:
1582
کد مترجمی:
1581
سعید رمضان پور
کد مترجمی:
1580
منیژه فتح نژاد
کد مترجمی:
1579
کد مترجمی:
1574
علیرضا خاکساران
کد مترجمی:
1573
کد مترجمی:
1570
کد مترجمی:
1568
سید علی رضازاده
کد مترجمی:
1567
محمدعلی امینی تهرانی
کد مترجمی:
1565
بهجت- behjat عباسي مقدم - abbasi moghadam
کد مترجمی:
1564
نسترن بالونژادنوری
کد مترجمی:
1561
کد مترجمی:
1560
سیده سارا امینی- مدیر ترجمه پژوهان اروند
سیده سارا امینی
کد مترجمی:
1559
کد مترجمی:
1558
کد مترجمی:
1556
کد مترجمی:
1554