انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

ناهید خانزاده امیری
کد مترجمی:
1508
پویا یحیی پور
کد مترجمی:
1507
سمانه حافظی نیا
کد مترجمی:
1503
آيدا س گلپايگاني
کد مترجمی:
1502
مریم براتی
کد مترجمی:
1500
کد مترجمی:
1491
مهسا خراسانی
کد مترجمی:
1492
عاطفه مشایخی کرهرودی
کد مترجمی:
1486
مریم قاسمی گورتی
کد مترجمی:
1483
فاطمه جامعی
کد مترجمی:
1480
فاطمه امیرفروغی
کد مترجمی:
1477
آروشا زاده امیدی
کد مترجمی:
1475
فرحناز ملک آذری
کد مترجمی:
1474
علی بیکیان
کد مترجمی:
1471
مهران برزوفرد
کد مترجمی:
1472
سوگند دادآفرین
کد مترجمی:
1469
حمیده فضلی
کد مترجمی:
1468
سید محمد حسین موسوی نسب
کد مترجمی:
1461
راضیه لعل
کد مترجمی:
1453
فریبا نجادی
کد مترجمی:
1447