انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

زهرا زرگری
کد مترجمی:
1976
رعنا موقعی
کد مترجمی:
1975
فهیمه فتحی
کد مترجمی:
1974
شیما آبیاری
کد مترجمی:
1971
کد مترجمی:
1970
کد مترجمی:
1969
سید حسین شایگان
کد مترجمی:
1968
ماندانا حیدریان
کد مترجمی:
1967
کد مترجمی:
1966
محبوبه نجف خانی
کد مترجمی:
1965
سیما ایرانخواه
کد مترجمی:
1964
مریم فتحی
کد مترجمی:
1963
کد مترجمی:
1962
آتوسا حسینی
کد مترجمی:
1961
نرگس قاسمی
کد مترجمی:
1960
فروغ اسفندیاری
کد مترجمی:
1958
فائزه جمشیدی گوهرریزی
فائزه جمشیدی
کد مترجمی:
1957
مژگان عمادی
کد مترجمی:
1956
زهرا رعیت
کد مترجمی:
1972
محبوبه اميدبيگي
کد مترجمی:
1955