انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ارکان انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

مجمع عمومی:

ماده ۱۱ - مجمع عمومی كه عالی‌ترین ركن انجمن صنفی است، از اجتماع اعضا، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشكیل می‌گردد.
*تبصره ۱ - برای تشكیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره موظف است، نسبت به دعوت اعضاء به وسیله وبگاه انجمن صنفی كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكیل و دستورجلسه به طور روشن قید شده باشد، اقدام نماید. بدیهی است، از تاریخ دعوت اعضا تا تشكیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل ۲۰ روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید.
*تبصره ۲- دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنكاف هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان ، حداقل یك چهارم اعضا می‌توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.
*تبصره ۳- دعوت‌كنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مكلفند موضوع و تاریخ تشكیل مجمع عمومی را حداقل ۲۰ روز قبل از تشكیل بدون احتساب روزهای تعطیل، طی دعوتنامه كتبی به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند.
*تبصره ۴- اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی كه مجمع تصویب نماید، به طور كتبی و مخفی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۵- هر یك از اعضای مجمع عمومی می تواند وكالت یكی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد.
ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی هر سال یك بار با حضور دست كم نصف به علاوه یك اعضا رسمیت می‌یابد و چنانچه مجمع عمومی بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یك‌سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
*تبصره ۱- مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرسان و یا یک سوماً عضا به‌طور فوق العاده تشكیل می‌گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.
*تبصره ۲- تصمیمات مجامع عمومی عادی در كلیه مراحل، با اكثریت نصف به علاوه یك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان كه با اكثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.
ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:
۱- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس در مورد كارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی.
۲- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی.
۳- دادن رهنمود و تصویب سیاست‌های كلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.
۴- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد.
۵- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی كه صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد.
۶- رسیدگی نهایی به اعتراض كسانی كه طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند( موضوع ماده ۶ اساسنامه ).
۷- تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست‌های قانونی اعضا و کسب امتیازات جدید برای آنان.
۸- تصویب ایجاد كمیته و همكاری در جهت تأسیس و تقویت تعاونی‌ها.            
۹- انتخاب وعزل انفرادی ودسته جمعی اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره و بازرسان انجمن صنفی از بین کاندیدهای واجد شرایط.
۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن‌های صنفی دیگر به منظور تشكیل و یا عضویت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط و یا خارج شدن از آن.
۱۱- تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیار به هیات مدیره در این زمینه.

هیأت مدیره
ماده ۱۸- هیأت مدیره دارای ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل بوده كه از بین كاندیداهای واجد شرایط، با رأی كتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۳ سال انتخاب می‌گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم‌، بلامانع است.
ماده ۲۲- رئیس هیأت‌مدیره یا دبیر و خزانه‌دار، مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان ادرای و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال، دارائی‌ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن صنفی به عهده آن‌ها می‌باشد.
ماده ۲۵- سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

۱- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی(دفاتر مالی - عضویت).
۲- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
۳- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.
۴- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه‌دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۵- تشكیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.
۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مركزی انجمن صنفی (در صورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده).
۷- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.
۸- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه‌های جاری و ضروری آن.
۹- همكاری درجهت تأسیس و تقویت شركت‌های تعاونی و ایجاد امكانات رفاهی برای اعضا.
۱۰- وكالت و نمایندگی انجمن صنفی در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاه‌های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.
۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد پیمان‌های دسته جمعی و بررسی وتصویب آئین نامه‌های داخلی.
۱۲- تهیه گزارش عملكرد هیأت‌مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.
۱۳- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت كار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.
۱۴- تشكیل كمیته‌های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل-كمیته حل اختلاف، كمیته عضویت، كمیته تداركات و پشتیبانی، كمیته امور حقوقی، كمیته رفاهی و سایر كمیته‌ها.

بازرس
ماده۳۰- بازرسان انجمن صنفی، متشكل از ۱  نفر بازرس اصلی ۱ نفر بازرس علی‌البدل كه با رأی مستقیم و مخفی اعضا از بین كاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن صنفی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

ماده ۳۱- وظایف و اختیارات بازرس :
۱- نظارت بر كلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه وهمچنین مراقبت در كلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
۲- رسیدگی و نظارت به دفاتر واوراق و اسناد مالی و هزینه‌های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.
۳- پیگیری و رسیدگی به شكایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد).
۴- رسیدگی و اظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی.
۵- اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.
۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رأی.
* تبصره - بازرسان باید پیش از تاریخ تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وكلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک‌بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش نماید.