انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اهداف انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

متعاقب اقدامات هیأت مؤسس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در اواخر سال ۱۳۹۳ ، اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ تشکیل و نخستین انجمن صنفی مترجمان ایران تحت مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً تأسیس گردید.

اهداف

به موجب اساسنامه انجمن صنفی مترجمان شهر تهران هدف از تشکیل انجمن به شرح ذیل می باشد: «در اجرای مادة ۱۳۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران وآيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي مترجمان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.»