انجمن صنفی مترجمان استان تهران

روابط عمومی و بین‌الملل

بی‌تردید روابط عمومی، چشم، گوش و زبان گویای هر سازمانی است و انجمن صنفی مترجمان شهر تهران که از نظر ماهوی به جامعه ترجمه تعلق دارد، نیازمند برقراری ارتباط مستقیم با اعضای فرهیخته خود دارد. روابط عمومی انجمن می‌کوشد تا با ارائه به‌موقع و مطلوب کلیه رویدادها و وقایع مرتبط با انجمن به اعضا و همچنین انتقال مناسب و مطلوب نظرات، پیشنهادات و انتقادات اعضا به مسئولین ذی‌ربط، پلی مستحکم میان اعضای جامعه ترجمه و انجمن صنفی برقرار نماید.
 
از طرف دیگر، در دهکده جهانی امروز، همکاری و تعامل با نهادهای بین‌المللی مرتبط با ترجمه در سراسر دنیا امری ضروری است که مسئولیت این مهم بر عهده مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل انجمن می‌باشد.