انجمن صنفی مترجمان استان تهران

گزارش عملكرد

انتشار گزارش عملکرد انجمن در فصلنامه الكترونيكي فدراسيون بين‌المللي مترجمان

خلاصه‌ای از گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی انجمن صنفی مترجمان در جدیدترین شماره فصلنامه الکترونیکی فدراسیون بین‌المللی مترجمان منتشر شد.

انجمن صنفی مترجمان اسفند ماه سال گذشته توانست به عضویت این فدراسيون درآید.

فارسی