انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فرم ثبت درخواست كارفرما

كميسيون كارآفريني انجمن صنفي مترجمان شهر تهران وفق مفاد مندرج در اساسنامه خود، به منظور برقراري پل ارتباطي ميان بازار كار و مترجمان و رونق كسب و كار ترجمه،  نيروهاي توانمند را بر حسب نياز به نهادهاي متقاضي مترجم معرفي مي‌نمايد. لذا شما كارفرماي محترم مي‌توانيد در صورت تمايل درخواست خود را در اين فرم ثبت نماييد.