انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي دمترجمان، مترجم، ترجمه، ترجمه همزمان، عليرضا خان‌جان، برنامه تابستانه

دومين دورۀ «كارگاه آموزشی ترجمۀ همزمان (دورۀ عمومي)» در قالب برنامه تابستانه برگزار مي‌شود.

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران با توجه به استقبال گسترده علاقمندان از دوره اول،‌ اكنون دومين دورۀ «كارگاه آموزشی ترجمۀ همزمان (دورۀ عمومي)» را برگزار می‌کند.

فارسی