انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان، دكتر برقعي، ترجمه، مترجم

انجمن صنفي مترجمان شهر تهران دوره‌ی «تربیت مترجم» برگزار مي‌كند

انجمن صنفي مترجمان شهر تهران با عنايت به مفاد مندرج در اساسنامه‌ و در راستاي نيل به اهداف آموزشي خود اقدام به برگزاري دوره‌هاي آموزشي مي‌كند.

از آن‌جا كه آموزش ترجمه با رویکردی علمی و با استفاده‌ی کاربردی و عملی از آخرین رویکردهای نظری در ترجمه است، این دوره با توجه به نظریات جدید در حوزه‌ی ترجمه طراحی شده که رویکردهای عمده در ترجمه یعنی رویکرد زبان‌شناختی و رویکرد فرهنگی را در بر می‌گیرد.

فارسی