انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان، مترجم، ترجمه، علي بيكيان، برنامه تابستانه، مترجم‌يار، ترادوس