انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان، محمدرضا اربابي