انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان تهران

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن صنفی کارگری مترجمان شهر تهران

بدینوسیله از کلیه اعضا انجمن مذکور دعوت می گردد در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ در ساعت ۱۲:۰۰ در محل خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، سالن مرحوم فردی حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه:

  1. گزارش خزانه دار
  2. گزارش بازرس
  3. انتخابات بازرس

هیئت مدیره

انجمن صنفی کارگری مترجمان شهر تهران

 

رونوشت به اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی اداره کل استان تهران

فارسی