انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان تهران، صندوق اعتباری هنر