انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، مترجمان ادبی، فیروزآبادی، اربابی، بیدج، امامی، امرایی