انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، کارگاه آموزشی، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران و دانشگاه تهران برگزار می کنند: کارگاه نقد ترجمه با رویکرد نشانه شناسی با محوریت سینما

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در راستای اهداف آموزشی خود قصد دارد کارگاه آموزشی نقد ترجمه با رویکرد نشانه شناسی با محوریت سینما را با همکاری دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار نماید.

زمان: چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴-۱۷

فارسی