انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بهمن، ماه پر رنگ ترجمه

بهمن، ماه پر رنگ ترجمه

پاسداشت مفاخر و تقدیر از مقام شامخ ایشان در زمان حیات، تنها کاری است که هر جامعه فرهیخته ای برای بزرگانش انجام می دهد. جامعه ترجمه نیز از این امر مستثنی نیست، هر چند بزرگان این عرصه تاکنون بسیار مغفول مانده اند، اما ما به عنوان تنها تکه کوچکی از این پازل باید بکوشیم تا این رسم نانوشته برگزاری «یادبود» پس از درگذشت عزیزان را از بین برده و تا زمانی که اساتید را در میانمان داریم شأن و مقامشان را ارج نهیم.

فارسی