انجمن صنفی مترجمان استان تهران

تحریف قرآن، ترجمه قرآن، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، دکتر مریم حق روستا

تحریف در قرآن چاپ عربستان؛ علیه ایران یا اشتباهی سهوی؟

ترجمه اسپانیایی مجتمع «ملک فهد» عربستان از قرآن، حاوی اشتباهی است که هرچند لفظا اشاره به «ایران» دارد، اما چه سهوی چه عمدی، تحریف آشکار قرآن است و باید بسرعت اصلاح شود.

فارسی