انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ترجمه مکتوب

اشتغال‌زایی و ارائه سهام در تعاونی انجمن صنفی مترجمان

رییس هیات مدیره انجمن صنفی مترجمان درباره فعالیت تعاونی این انجمن طی پنج ماه اخیر گفت: ما به دنبال راه‌اندازی تعاونی رفتیم تا علاوه بر ایجاد اشتغال و سازماندهی گردش مالی زمینه‌ای ایجاد شود که مترجمان خود سهامدار این شرکت باشند.

 

فارسی