انجمن صنفی مترجمان استان تهران

جشن همدلی و هم زبانی جامعه ترجمه ایران، اربابی، مهدوی دامعانی،

تجلیل از امامی، مهدوی دامغانی و آذرشب در جشن همدلی مترجمان

رییس انجمن صنفی مترجمان تهران از برگزاری نکوداشت غلامرضا امامی، فریده مهدوی دامغانی و محمد علی آذرشب در نخستین جشن همدلی و همزبانی مترجمان خبر داد.

فارسی