انجمن صنفی مترجمان استان تهران

جهان ترجمه، محمدرضا اربابی، صنعت ترجمه

برنامه «جهان ترجمه» مورخ ۹۴/۱۰/۲۴ با موضوع بررسی ابعاد گوناگون ترجمه

برنامه جهان ترجمه برنامه ای است تخصصی که بررسی ابعاد گوناگون صنعت ترجمه کشور می پردازد. در این برنامه موضوع مشکلات موجود ترجمه و نشر و صنعت ترجمه مورد تحلیل قرار گرفته است. کارشناس این برنامه استاد موسی بیدج می باشد.

فارسی