انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حداد عادل ، محمد رضا اربابی