انجمن صنفی مترجمان استان تهران

رضا قیصریه، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، مترجم ایتالیایی، کافه نادری