انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سومين جشن ملي مترجمان، انجمن صنفي مترجمان، ترجمه، مترجم، دكتر حدادعادل، محمدرضا اربابي