انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مراسم تجليل از برگزيدگان