انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ممنوعيت ترجمه در كافي‌نت‌ها، انجمن صنفي مترجمان

تلاش برای حذف دست‌های غیرمتخصص در امر ترجمه

دبیر انجمن صنفی مترجمان شهر تهران از مذاکرات این انجمن با سایر اتحادیه‌ها، از جمله اتحادیه صنف دفاتر فنی و تایپ و تکثیر، برای حذف دست‌های غیر متخصص در ارائه‌ي خدمات ترجمه خبر داد.

رضا جهان آبادی، دبیر انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، ضمن اعلام ایجاد فرم گزارش تخلفات بر روی وبگاه این انجمن صنفی از زمان ابلاغ این امر در سال ۹۵، گفت: «تاکنون هیچ گزارش تخلفی در سامانه ثبت نشده است که این امر می‌تواند دلگرم کننده باشد».

فارسی

تلاش برای حذف دست‌های غیرمتخصص در امر ترجمه

دبیر انجمن صنفی مترجمان شهر تهران از مذاکرات این انجمن با سایر اتحادیه‌ها، از جمله اتحادیه صنف دفاتر فنی و تایپ و تکثیر، برای حذف دست های غیر متخصص در ارائه خدمات ترجمه خبر داد.

رضا جهان آبادی، دبیر انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، ضمن اعلام ایجاد فرم گزارش تخلفات بر روی وبگاه این انجمن صنفی از زمان ابلاغ این امر در سال ۹۵، گفت: «تاکنون هیچ گزارش تخلفی در سامانه ثبت نشده است که این امر می‌تواند دلگرم کننده باشد».

فارسی