انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نشست بررسی ترجمه‌ي علی‌رضا طاق‌دره از کتاب «والدن»، انجمن صنفي مترجمان

برگزاری نشست رايگان با موضوع بررسی ترجمه‌ي علی‌رضا طاق‌دره از کتاب «والدن»

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران نشست رايگان بررسی ترجمه‌ي علی‌رضا طاق‌دره از «والدن»، شاهكار هنری «ديويد تارو» را برگزار می‌كند.

فارسی