انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نشست بررسی ترجمه سعدی در فرهنگسرای ملل