انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کارگاه ترادوس

دوره نخست کارگاه ترادوس برگزار شد

روز پنجشنبه ۲۹ بهمن ماه، نخستین کارگاه نرم افزار ترجمه ترادوس، با حضور شرکت کنندگان در این دوره برگزار شد.
این کارگاه که با همکاری مرکز دانش پژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر و در محل این مرکز برگزار شد، در راستای اهداف انجمن صنفی مترجمان شهر تهران به منظور توسعه کاربرد فناوری های روز در ترجمه برگزار شد.

فارسی