انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کسب و کار ترجمه، حقوق و تکالیف مترجم، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

گواهی کارگاه رایگان «کسب و کار ترجمه و حقوق و تکالیف مترجم» صادر شد.

متعاقب برگزاری کارگاه یک روزه «کسب و کار ترجمه و حقوق و تکالیف مترجم» در دانشگاه تهران، بدین وسیله به استحضار می رساند گواهی حضور در کارگاه موصوف توسط واحد پژوهشی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برای تعدادی از شرکت کنندگان صادر شده و اطلاعیه صدور گواهی سایر عزیزان متعاقباً اعلام خواهد شد.

زهرا مظاهری

کتانه صیادنژاد

اکبربتوئی

سید یحیی حجازی

سارا پالیز

شکوفه علائی

زینب محمودیان دارابی

نائله امین حسینی

نگارسادات ناصری

فرانک حیدری

الهه اردستانی

کاظم یعقوبی

غلامعباس مهدی آبادی

فارسی